SutidaVisa,สุธิดาวีซ่า 085-2519-640


   รับทำวีซ่า-ออสเตรเลีย (Australia Visa) 

 วีซ่าท่องเที่ยวพม่า
              
 การขอวีซ่าท่องเที่ยวพม่าใช้เวลาทำการประมาณ 1วันจนถึง 3วัน ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าท่องเที่ยวพม่าประมาณ 810 บาท(ขึ้นอยู่กับการเร่งด่วน) วีซ่าท่องเที่ยวพม่ามีอายุ 6 เดือนหลังจากที่ได้รับการอนุมัติวีซ่าแล้ว ผู้ที่ได้รับการอนุมัติวีซ่าท่องเที่ยวนั้นทางรัฐบาลพม่าไม่อนุญาตให้ทำงาน ในระหว่างที่พักอยู่ในประเทศพม่าและการพำนักอยู่ในประเทศพม่าเกินกว่าที่ วีซ่ากำหนดนั้นจะมีผลต่อการขอวีซ่าในครั้งต่อไป›


        อัตราค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้สถานทูตพม่า ขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่า

             - ขอวีซ่าท่องเที่ยวธรรมดาŒ Œ
ใช้เวลา 3 วันทำการ คนล่ะ 810 บาท
             - ขอวีซ่าท่องเที่ยวธรรมดาŒ Œ ใช้เวลา 2 วันทำการ คนล่ะ 1,035 บาท
             - ขอวีซ่าท่องเที่ยวด่วน 1 วัน Œ ยื่นเช้า - รับเย็น (ภายในวันเดียว) 1,260 บาท และต้องมีตั๋วเครื่องบินแนบไปด้วย
             - ขอวีซ่าธุรกิจ แบบ Single Œ ใช้เวลา 3 วันทำการ ค่าธรรมเนียมคนล่ะ 1,440 บาท
             - ขอวีซ่าธุรกิจ แบบ Single Œ ใช้เวลา 2 วันทำการ ค่าธรรมเนียมคนล่ะ 1,780 บาท
             - ขอวีซ่าธุรกิจ แบบ Single Œ ด่วนวันเดียวยื่นเช้า เย็นรับเล่มคืน ค่าธรรมเนียมคนล่ะ 2,115 บาท
             - ขอวีซ่าธุรกิจ แบบ Multiple (เข้า-ออกพม่าได้หลายครั้ง) ใช้เวลา 3 วัน ทำการค่าธรรมเนียมคนล่ะ 7,540 บาท
             - ขอวีซ่าธุรกิจ แบบ Multiple ใช้เวลา 2 วันทำการ ค่าธรรมเนียมคนล่ะ 7,875 บาท
             - ขอวีซ่าธุรกิจ แบบ Multiple ด่วนวันเดียว ยื่นเช้า เย็นรับเล่มคืน ค่าธรรมเนียม 7,650 บาท (ต้องมีตั๋วเครื่องบิน)


                     อัตราค่าบริการ

 

                            สมาชิก 1 ท่าน

1,000.00 / คน

                            สมาชิก 2 ท่าน

550.00 / คน

                            สมาชิก 3 ท่าน

400.00 / คน

                            สมาชิก 4 ท่าน

350.00 / คน

                            สมาชิก 5-7 ท่าน

300.00 / คน

                            สมาชิก 8-9 ท่าน

270.00 / คน

                            สมาชิก 10 ท่านขึ้นไป

250.00 / คน

        หมายเหตุ : - อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับลูกค้าไทยและต่างชาติเท่ากันค่ะ

                        - พาสปอร์ตเล่ม สีน้ำเงิน ของ ข้าราชการ ไม่ต้องทำวีซ่า

                        - ต่างชาติ สามารถยื่นผ่านตัวแทนให้ได้

   เอกสารยื่น วีซ่าพม่า (Myanmar Visa)

           หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)

           รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด 1นิ้วหรือ 2นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังสีอ่อน เห็นใบหู ห้ามใช้ฉากหลังสีฟ้า

           สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ใบหย่า และ ทะเบียนสมรสต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น / สำเนาสูติบัตร

           สำเนาพาสปอร์ต 1 หน้า

           ใบประวัติการทำงาน (Work of History)™ กรอกประวัติการทำงานพร้อมเบอร์โทรศัพท์ ให้เรียบร้อยแล้ว

           แบบฟอร์มวีซ่า กรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นชื่อ 1 ชุด

           สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์™เดินทางคนเดียว หรือเดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง


 

 

 

 

 

รับทำวีซ่า ขอvisa

รับทำวีซ่า-อเมริกา  (America Visa)

รับทำวีซ่า-อังกฤษ  (UK Visa)

รับทำวีซ่า-ออสเตรเลีย (Australia Visa)

รับทำวีซ่า-เยอรมัน (Germany Visa)

รับทำวีซ่า-แคนาดา (Canada Visa)

รับทำวีซ่า-แชงเก้น (Schegen Visa)

รับทำวีซ่า-ฝรั่งเศส (France Visa)

รับทำวีซ่า-อิตาลี (Italy Visa)

รับทำวีซ่า-สวีเดน (Sweden Visa) 

รับทำวีซ่า-เดนมาร์ก (Denmark Visa)

รับทำวีซ่า-นอร์เวย์ (Norway Visa)

รับทำวีซ่า-ฟินแลนด์ (Finland Visa)

รับทำวีซ่า-ไอร์แลนด์ (Ireland Visa)

รับทำวีซ่า-ออสเตรีย (Austria Visa)

รับทำวีซ่า-เบลเยียม (Belgium Visa)

รับทำวีซ่า-เนเธอร์แลนด์ (Netherland Visa)

รับทำวีซ่า-สเปน (Spain Visa)

รับทำวีซ่า-จีน (China)

รับทำวีซ่า-อินเดีย (India)

รับทำวีซ่า-พม่า (Myanmar)

รับทำวีซ่า-ประเทศอิ่นๆ

รับจดทะเบียนสมรส
รับแปลเอกสาร-รับรองเอกสาร

บริการประกันการเดินทางทั่วโลก

 => อลิอันซ์ โกลบอล แอสซิสแทนซ์

 => บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด

บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการอื่นๆ

เกียวกับเรา

ผลงาน
ติดต่อเรา
แผนที่
Webboard

สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก

 
 

เกียวกับเรา l รับทำวีซ่า-ทั่วโลก l รับจดทะเบียนสมรส l รับแปลเอกสาร l บริการจองตั๋วเครื่องบิน l บริการอื่นๆ

 

Sutidavisa Company Limited

บริษัท สุธิดาวีซ่า จำกัด

อาคารเดอะเทรนดี้ เลขที่ 10/39 ชั้น 1A

ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10330

แฟกซ์ 02 168 7885 โทร 085 2519 640

Email : sutidavisa@gmail.com

 

 
Online:  6
Visits:  155,598
Today:  35
PageView/Month:  2,448