SutidaVisa,สุธิดาวีซ่า 085-2519-640


 รับทำวีซ่า-ออสเตรีย (Austria Visa)

 
 • เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า
  • หนังสือเดินทาง / ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี) / พร้อมสำเนา
  • รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว / 2 รูป (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น)
  • จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวัน เดือน ปี ที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง)
  • สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของบริษัท) และ หลักฐานการเงินของบริษัท
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมตัวจริง
  • หลักฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ส่วนตัวหรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัว (ตัวจริง)
  • หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ) / ต้องเป็นจดหมายเชิญแบบอิเล็คทรอนิกส์เท่านั้น
  • สำเนาใบสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะ (ถ้ามี)
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
  • สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี)
  • เอกสารการสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน
  • ใบจองโรงแรม
  • ประกันการเดินทาง
  • เบอร์โทรศัพท์บ้าน และ มือถือ (ของผู้เดินทาง)
อัตราค่าบริการ
ประเภทวีซ่า ชนิดวีซ่า ค่าธรรมเนียมสถานทูต ระยะเวลาดำเนินการ หมายเหตุ
ท่องเที่ยว เข้าออกหลายครั้ง
(Multiple)
3,000 บาท 7 วันทำการ (โชว์ตัว)


 

 

 

 

 

รับทำวีซ่า ขอvisa

รับทำวีซ่า-อเมริกา  (America Visa)

รับทำวีซ่า-อังกฤษ  (UK Visa)

รับทำวีซ่า-ออสเตรเลีย (Australia Visa)

รับทำวีซ่า-เยอรมัน (Germany Visa)

รับทำวีซ่า-แคนาดา (Canada Visa)

รับทำวีซ่า-แชงเก้น (Schegen Visa)

รับทำวีซ่า-ฝรั่งเศส (France Visa)

รับทำวีซ่า-อิตาลี (Italy Visa)

รับทำวีซ่า-สวีเดน (Sweden Visa) 

รับทำวีซ่า-เดนมาร์ก (Denmark Visa)

รับทำวีซ่า-นอร์เวย์ (Norway Visa)

รับทำวีซ่า-ฟินแลนด์ (Finland Visa)

รับทำวีซ่า-ไอร์แลนด์ (Ireland Visa)

รับทำวีซ่า-ออสเตรีย (Austria Visa)

รับทำวีซ่า-เบลเยียม (Belgium Visa)

รับทำวีซ่า-เนเธอร์แลนด์ (Netherland Visa)

รับทำวีซ่า-สเปน (Spain Visa)

รับทำวีซ่า-จีน (China)

รับทำวีซ่า-อินเดีย (India)

รับทำวีซ่า-พม่า (Myanmar)

รับทำวีซ่า-ประเทศอิ่นๆ

รับจดทะเบียนสมรส
รับแปลเอกสาร-รับรองเอกสาร

บริการประกันการเดินทางทั่วโลก

 => อลิอันซ์ โกลบอล แอสซิสแทนซ์

 => บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด

บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการอื่นๆ

เกียวกับเรา

ผลงาน
ติดต่อเรา
แผนที่
Webboard

สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก

 
 

เกียวกับเรา l รับทำวีซ่า-ทั่วโลก l รับจดทะเบียนสมรส l รับแปลเอกสาร l บริการจองตั๋วเครื่องบิน l บริการอื่นๆ

 

Sutidavisa Company Limited

บริษัท สุธิดาวีซ่า จำกัด

อาคารเดอะเทรนดี้ เลขที่ 10/39 ชั้น 1A

ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10330

แฟกซ์ 02 168 7885 โทร 085 2519 640

Email : sutidavisa@gmail.com

 

 
Online:  4
Visits:  155,613
Today:  50
PageView/Month:  2,463