SutidaVisa,สุธิดาวีซ่า 085-2519-640


   รับทำวีซ่า-ออสเตรเลีย (Australia Visa) 


 วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย
               การขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเสียใช้เวลาทำการประมาณ 1-2 อาทิตย์ ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลียประมาณ 4,200 บาท วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลียมีอายุ 3 เดือนหลังจากที่ได้รับการอนุมัติวีซ่าแล้ว ลักษณะการขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลียนั้นมีหลายรูปแบบ เช่น ไปเยี่ยมญาติหรือลูกที่เรียนอยู่ที่ออสเตรเลีย ไปเยี่ยมแฟนชาวออสเตรเลีย ไปท่องเที่ยวเอง เป็นต้น ซึ่งลักษณะการเตรียมเอกสารของแต่ละประเภทนั้นแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานะของ ผู้ขอสมัครวีซ่าออสเตรเลียแต่ละท่าน

       ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต

4,150.00 / คน

       ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว

2,000.00 / คน

        หมายเหตุ : ผู้เดินทางที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเองที่ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศออสเตรเลีย ซึ่งจะมีการสแกนลายนิ้วมือและถ่ายรูป และหากผู้ขอวีซ่าเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ผู้ขอวีซ่านักเรียน ผู้ขอวีซ่าติดตามนักเรียน และผู้ขอวีซ่าถาวร จะต้องนัดล่วงหน้า

 

เอกสารยื่น วีซ่าออสเตรเลีย

         

 • หนังสือเดินทางเล่มจริง ต้องมีอายุครอบคลุมระยะเวลาทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ (ถ้ามีเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย)

 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน พื้นหลังสีขาว

 • สำเนาบัตรประชาชน และ/หรือสูติบัตร และสำเนาทะเบียนบ้าน

 • เอกสารเกี่ยวกับอาชีพ

  • กรณีลูกจ้าง - จดหมายรับรองการทำงานจากบริษัทที่ทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ ถึงสถานฑูต

  • กรณี เจ้าของกิจการ - สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่มีรายชื่อกรรมการอายุไม่เกิน 3 เดือน และประทับตราบริษัท พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา มีชื่อผู้เดินทางเป็นหุ้นส่วนหรือเจ้าของ

 • เอกสารเกี่ยวกับรายได้

  • กรณี ลูกจ้าง - สมุดบัญชีธนาคารส่วนตัว พร้อมสำเนาและเซ็นต์รับรองสำเนา ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ หนังสือรับรองจากธนาคารที่ท่านมีบัญชีเงินฝากอยู่ (Bank Guaranteed)

  • กรณีเจ้าของกิจการ - สำเนารายการเดินบัญชีของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6 เดือนประทับตราบริษัท พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา

 • หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ถ้ามี)

 • สำเนาทะเบียนสมรส (เฉพาะสุภาพสตรี)

 • ประกันสุขภาพ (สำหรับผู้ที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป)

 • เอกสารการสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน

 • เอกสารใบสมัครขอวีซ่า ที่กรอกสมบูรณ์แล้ว

      หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม

           • กรณีไปเยี่ยมเยียนญาติครอบ ครัว แฟนเอกสาร ต้องแสดงหลักฐานการติดต่อซึ่งกันและกัน เช่น จดหมาย อีเมล์ ใบเสร็จค่าโทรศัพท์ หรือสำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีตราประทับเข้าเมืองไทยเป็นต้น

           • สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์Œ เดินทางคนเดียว หรือเดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง

           • แบบฟอร์มวีซ่า กรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด

   วีซ่าถาวรออสเตรเลีย

             การขอวีซ่าถาวรออสเตรเลียใช้เวลาทำการประมาณ 10-12 เดือน ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าถาวรออสเตรเลียประมาณ 66,000 บาท ผู้ขอสมัครวีซ่าออสเตรเลียจะต้องคัดประวัติอาชญากรรม จากกรมตำรวจแห่งชาติ ผู้ขอสมัครวีซ่าออสเตรเลียและบุตรทุกคน (ถ้ามี) จะต้องผ่านการตรวจโรค โดยเข้ารับการตรวจร่างกายในโรงพยาบาลที่ทางสถานทูตกำหนดมาเท่านั้น ผลตรวจนั้นจะถูกส่งผ่านระบบออนไลน์ไปยังประเทศออสเตรเลียเพื่อประกอบการ พิจารณาวีซ่าของผู้สมัครขอวีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าถาวรออสเตรเลียมีอายุ 2 ปีหลังจากที่ได้รับการอนุมัติวีซ่าแล้ว, ผู้ที่ได้รับการอนุมัติวีซ่าถาวรสามารถเดินทางเข้าออกประเทศออสเตรเลียได้ หลายครั้งในระหว่างช่วงเวลา 2 ปีที่ได้รับการอนุมัติวีซ่า

การขอวีซ่าออสเตรเลียผู้สมัครขอวีซ่าออสเตรเลียไม่จำเป็นต้องไปยื่นใบสมัครด้วยตัวเองก็ได้

        ในระหว่างการพิจารณาวีซ่านั้นทาง สถานทูตอาจทำการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงของผู้ที่สมัครยื่นขอวีซ่าโดย ไม่แจ้งก่อนล่วงหน้า 

 

ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครวีซ่าประเทศออสเตรเลียได้ที่นี่


 

 

 

 

 

รับทำวีซ่า ขอvisa

รับทำวีซ่า-อเมริกา  (America Visa)

รับทำวีซ่า-อังกฤษ  (UK Visa)

รับทำวีซ่า-ออสเตรเลีย (Australia Visa)

รับทำวีซ่า-เยอรมัน (Germany Visa)

รับทำวีซ่า-แคนาดา (Canada Visa)

รับทำวีซ่า-แชงเก้น (Schegen Visa)

รับทำวีซ่า-ฝรั่งเศส (France Visa)

รับทำวีซ่า-อิตาลี (Italy Visa)

รับทำวีซ่า-สวีเดน (Sweden Visa) 

รับทำวีซ่า-เดนมาร์ก (Denmark Visa)

รับทำวีซ่า-นอร์เวย์ (Norway Visa)

รับทำวีซ่า-ฟินแลนด์ (Finland Visa)

รับทำวีซ่า-ไอร์แลนด์ (Ireland Visa)

รับทำวีซ่า-ออสเตรีย (Austria Visa)

รับทำวีซ่า-เบลเยียม (Belgium Visa)

รับทำวีซ่า-เนเธอร์แลนด์ (Netherland Visa)

รับทำวีซ่า-สเปน (Spain Visa)

รับทำวีซ่า-จีน (China)

รับทำวีซ่า-อินเดีย (India)

รับทำวีซ่า-พม่า (Myanmar)

รับทำวีซ่า-ประเทศอิ่นๆ

รับจดทะเบียนสมรส
รับแปลเอกสาร-รับรองเอกสาร

บริการประกันการเดินทางทั่วโลก

 => อลิอันซ์ โกลบอล แอสซิสแทนซ์

 => บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด

บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการอื่นๆ

เกียวกับเรา

ผลงาน
ติดต่อเรา
แผนที่
Webboard

สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก

 
 

เกียวกับเรา l รับทำวีซ่า-ทั่วโลก l รับจดทะเบียนสมรส l รับแปลเอกสาร l บริการจองตั๋วเครื่องบิน l บริการอื่นๆ

 

Sutidavisa Company Limited

บริษัท สุธิดาวีซ่า จำกัด

อาคารเดอะเทรนดี้ เลขที่ 10/39 ชั้น 1A

ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10330

แฟกซ์ 02 168 7885 โทร 085 2519 640

Email : sutidavisa@gmail.com

 

 
Online:  2
Visits:  155,594
Today:  31
PageView/Month:  2,443