SutidaVisa,สุธิดาวีซ่า 085-2519-640


รับทำวีซ่า-อังกฤษ  (UK Visa)

 ปัจจุบันสถานทูตอังกฤษ ได้เปลี่ยนเป็นระบบไบโอเมตริก หรือการบันทึกทางชีวภาพ(Biometrics Visa) ในการยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานทูตอังกฤษ จึงทำให้ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกท่านที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปจะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเองที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษ (VFS) โดยทำการจัดเก็บข้อมูลผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า ทั้งลายนิ้วมือและรูปถ่ายในระบบดิจิตอล


วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ
               การขอวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษใช้เวลาทำการประมาณ 1-2 อาทิตย์ ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษประมาณ 3,900 บาท วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษมีอายุ 6 เดือนหลังจากที่ได้รับการอนุมัติวีซ่าแล้ว ผู้ที่ได้รับการอนุมัติวีซ่าท่องเที่ยวนั้นทางรัฐบาลอังกฤษไม่อนุญาตให้ทำ งานในระหว่างที่พักอยู่ในประเทศอังกฤษและการพำนักอยู่ในประเทศอังกฤษเกิน กว่าที่วีซ่ากำหนดนั้นจะมีผลต่อการขอวีซ่าในครั้งต่อไป›

        ลักษณะการขอวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษนั้นหลักๆแล้วมีอยู่ 2 แบบคือ

             - มีผู้อุปถัมภ์ Œ
(ผู้อุปถัมภ์ชาวอังกฤษ อาจจะเป็นเพื่อน, ญาติ หรือแฟน)
             - ไม่มีผู้อุปถัมภ์ (ผู้ขอวีซ่าออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด ระหว่างที่ท่องเที่ยวอยู่ในอังกฤษ จนกระทั่งกลับถึงเมืองไทย)


       ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต

3,900.00 / คน

       ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว

2,000.00 / คน

        หมายเหตุ : ผู้เดินทางที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเองที่ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษ ซึ่งจะมีการสแกนลายนิ้วมือและถ่ายรูป และหากผู้ขอวีซ่าเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ผู้ขอวีซ่านักเรียน ผู้ขอวีซ่าติดตามนักเรียน และผู้ขอวีซ่าถาวร จะต้องนัดล่วงหน้า

เอกสารยื่น วีซ่าอังกฤษ

           หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)

           รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด 4.5 x 3.5 จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

           สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ใบหย่า และ ทะเบียนสมรสต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น / สำเนาสูติบัตร

           หลักฐานการทำงาน

               - จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลาหยุดงาน หรือ

               - หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ

               - จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

           การเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก,หนังสือรับรองจากธนาคาร(ตัวจริงและสำเนา)

           กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอสำเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือ หนังสือรับรองบริษัทฯ ที่คัดสำเนาไว้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์

           กรณีที่บริษัทของท่าน™ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับ เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุรายชื่อผู้เดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย

           หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม

           กรณีไปเยี่ยมเยียนญาติครอบ ครัว แฟนเอกสาร ต้องแสดงหลักฐานการติดต่อซึ่งกันและกัน เช่น จดหมาย อีเมล์ ใบเสร็จค่าโทรศัพท์ หรือสำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีตราประทับเข้าเมืองไทยเป็นต้น

           สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์Œ เดินทางคนเดียว หรือเดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง

           แบบฟอร์มวีซ่า กรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด


   วีซ่าถาวรอังกฤษ

             การขอวีซ่าถาวรอังกฤษใช้เวลาทำการประมาณ 1-2 เดือน ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าถาวรอังกฤษประมาณ 41,300 บาท ผู้ขอวีซ่าจะต้องผ่านการตรวจโรค โดยเฉพาะวัณโรคซึ่งต้องทำการตรวจเอ็กซ์เรย์ปอด และต้องผ่านการทดสอบการสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน (เอวัน), วีซ่าถาวรอังกฤษมีอายุ 2 ปีหลังจากที่ได้รับการอนุมัติวีซ่าแล้ว, ผู้ที่ได้รับการอนุมัติวีซ่าถาวรสามารถเดินทางเข้าออกประเทศอังกฤษได้หลาย ครั้งในระหว่างเวลา 2 ปีที่ได้รับการอนุมัติวีซ่า

        ในระหว่างการพิจารณาวีซ่านั้นทาง สถานทูตอาจทำการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงของผู้ที่สมัครยื่นขอวีซ่าโดย ไม่แจ้งก่อนล่วงหน้า

             นอกจากนี้ทางศูนย์บริการรับทำ วีซ่าของเรายังมีบริการรับทำวีซ่า คู่หมั้น, ทำงาน, นักเรียน และอื่นๆ รวมทั้งบริการการเตรียมเอกสาร รับปรึกษาปัญหาหลังจากถูกปฎิเสธวีซ่า หากต้องการข้อมูลหรือความช่วยเหลือเพื่มเติมโปรดติดต่อเราโดยตรงที่ˆ
          ข้อมูลเพิ่มเติม:
         
 ศูนย์รับแบบคำร้องวีซ่าอังกฤษ
          บริษัท วีเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด
          ที่ตั้ง : ชั้น 2 อาคารรีเจ้นท์เฮาส์ 183
          ถนนราชดำริ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
          เบอร์โทร : 0-2800-8050
          เวลายื่น : 8.30 น. - 15.00 น.
          เวลารับ : 15.00 น. - 16.30 น.
          Website: http://www.vfs-uk-th.com/
          Embassy Website: http://ukinthailand.fco.gov.uk/
 

 

 

 

 

รับทำวีซ่า ขอvisa

รับทำวีซ่า-อเมริกา  (America Visa)

รับทำวีซ่า-อังกฤษ  (UK Visa)

รับทำวีซ่า-ออสเตรเลีย (Australia Visa)

รับทำวีซ่า-เยอรมัน (Germany Visa)

รับทำวีซ่า-แคนาดา (Canada Visa)

รับทำวีซ่า-แชงเก้น (Schegen Visa)

รับทำวีซ่า-ฝรั่งเศส (France Visa)

รับทำวีซ่า-อิตาลี (Italy Visa)

รับทำวีซ่า-สวีเดน (Sweden Visa) 

รับทำวีซ่า-เดนมาร์ก (Denmark Visa)

รับทำวีซ่า-นอร์เวย์ (Norway Visa)

รับทำวีซ่า-ฟินแลนด์ (Finland Visa)

รับทำวีซ่า-ไอร์แลนด์ (Ireland Visa)

รับทำวีซ่า-ออสเตรีย (Austria Visa)

รับทำวีซ่า-เบลเยียม (Belgium Visa)

รับทำวีซ่า-เนเธอร์แลนด์ (Netherland Visa)

รับทำวีซ่า-สเปน (Spain Visa)

รับทำวีซ่า-จีน (China)

รับทำวีซ่า-อินเดีย (India)

รับทำวีซ่า-พม่า (Myanmar)

รับทำวีซ่า-ประเทศอิ่นๆ

รับจดทะเบียนสมรส
รับแปลเอกสาร-รับรองเอกสาร

บริการประกันการเดินทางทั่วโลก

 => อลิอันซ์ โกลบอล แอสซิสแทนซ์

 => บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด

บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการอื่นๆ

เกียวกับเรา

ผลงาน
ติดต่อเรา
แผนที่
Webboard

สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก

 
 

เกียวกับเรา l รับทำวีซ่า-ทั่วโลก l รับจดทะเบียนสมรส l รับแปลเอกสาร l บริการจองตั๋วเครื่องบิน l บริการอื่นๆ

 

Sutidavisa Company Limited

บริษัท สุธิดาวีซ่า จำกัด

อาคารเดอะเทรนดี้ เลขที่ 10/39 ชั้น 1A

ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10330

แฟกซ์ 02 168 7885 โทร 085 2519 640

Email : sutidavisa@gmail.com

 

 
Online:  2
Visits:  155,588
Today:  25
PageView/Month:  2,437